Top

Hasta ve Çalışan Güvenliği Uygulamaları

Güvenlik Uygulamaları

Cerrahi Güvenlik

Tüm cerrahi işlemlerde;

Klinikte;

Doğru bölge ve taraf işaretleme yapınız (Hekim), işlemi hastaya da doğrulatınız. “Güvenli Cerrahi Kontrol Listesi’nin tüm bölümlerini doldurunuz, hastanın rızasını, kimlik bilgilerini, ameliyatı ve ameliyat bölgesini doğrulayınız.
İlaç Güvenliği

 •  Depolarda, raflarda ve buzdolaplarında ilaç ve aşı dışında malzeme bulundurmayınız. Güvenli İlaç Uygulama Rehberi’nde tanımlanan özel nitelikli ilaçları (Görünüşü (ambalajı) Benzer İlaçlar, Yazılışı ve Okunuşu/söylenişi Benzer İlaçlar, Narkotik İlaçlar, Işıktan Korunması Gereken İlaçlar, Yüksek Riskli İlaçlar, Farklı Dozdaki Aynı Adlı İlaçlar) ayrı depolayınız ve raflarda uygun yerleşimini sağlayınız, stok ve miat takibi yapınız. Yüksek riskli ilaçlarda renkli işaretleme yapınız.
 •  İlaçları hasta bazlı hazırlayınız, kırılma ve dökülmeye karşı Kırık/Kayıp Tutanağı tutunuz.
 •  Tedavi planlarında ve uygulamada ilacın tam adını, uygulama zamanını ve dozunu, uygulama şeklini ve veriliş süresini belirtiniz, imzalayıp kaşeleyiniz. Kısaltma kullanmayınız.
İlaç Güvenliği
 •  İlaç Uygulamada 8 doğru ilkesini (Doğru Hasta, Doğru İlaç, Doğru Doz, Doğru Zaman, Doğru Yol, Doğru Etki, Doğru İlaç Formu, Doğru Kayıt) unutmayınız.
 •  Narkotik ilaçları kilitli alanlarda muhafaza ediniz, devir teslimlerini Narkotik İlaç Devir Teslim Formu ile yapınız, uygulamaları Narkotik ve Psikotrop İlaç Takip Formuna kaydediniz.

 · İadeleri İlaç İade Formu ile yapınız.

 •  İlaç atıkları, yarım doz ilaçlar ve miadı dolan ilaçların yönetimini “İmha Edilen Yarım Doz İlaç Formu” ile yapınız.
 •  İlaç advers etkilerini (ürün kullanımı ile ortaya çıkan ve ürüne bağlı olabileceği düşünülen ciddi ve beklenmeyen etki) “Advers Etki Bildirim Formu” ile Hastane Farmakovijilans sorumlusuna bildiriniz.

 · İlaç uygulama hataları ve ramak kala olaylarını (İstem, uygulama, muhafaza, transfer… hataları) İstenmeyen Olay Bildirimi formu ile bildiriniz.

 •  Tıbbi cihazların-malzemelerin olumsuz etkilerini (İnsan sağlığında tanı ve tedavi amaçlı, doğrudan veya dolaylı olarak kullanılan tıbbi cihazlardan kaynaklanan olumsuz olayları) Tıbbi Cihaz Olumsuz Olay Bildirim Tutanağı ile kurum materyovijilans sorumlusuna bildiriniz.
Kimlik Doğrulama

Kimlik Doğrulama

Doğru hastaya doğru işlemin yapılmasını sağlamak üzere tanı ve tedavi için yapılacak tüm işlemlerde

 • Tanı ve tedavi işlemleri öncesi
 • Herhangi bir test veya işlem öncesi
 • İlaç ve diğer invaziv uygulamadan önce
 • Hasta transferi  ve devri sırasında hasta kimliğini (hasta adı–soyadı, protokol numarası, doğum tarihi) doğrulayınız.

Hastanın Rızası ve İzni

Her türlü tıbbi müdahale öncesi hastanızı


a) Hastalığın muhtemel sebepleri ve nasıl seyredeceği,

b) Tıbbi müdahalenin kim tarafından nerede, ne şekilde ve nasıl yapılacağı ile tahmini süresi,

c) Diğer tanı ve tedavi seçenekleri ve bu seçeneklerin getireceği fayda ve riskler ile hastanın sağlığı üzerindeki muhtemel etkileri, ç) Muhtemel komplikasyonları,

d) Reddetme durumunda ortaya çıkabilecek muhtemel fayda ve riskleri,

 e) Kullanılacak ilaçların önemli özellikleri,

 f) Sağlığı için kritik olan yaşam tarzı önerileri,

 g) Gerektiğinde aynı konuda tıbbî yardıma nasıl ulaşabileceği, hususlarında bilgilendirip, yazılı rızasını (onamını) alınız.Genel Onam,

İşleme/Ameliyata Özel Onam,

Anestezi Onamı …………………..

 
Hasta onamlarında hekim ve hastanın ad- soyadı, tarih, saat ve imzaların tam olması gerekir. Rıza formu iki nüsha olarak imza altına alınır ve bir nüshası hastanın dosyasına konulur, diğeri ise hastaya veya kanuni temsilcisine verilir.

Mahremiyet

Mahremiyet

 • Muayene,
 • Transfer,
 • Tetkik,
 • Tanı,
 • Müdahale,
 • Tedavi süreçlerinde fiziksel, psikolojik, bilişsel ve sosyal Mahremiyete Saygı Gösterilmesi Hasta Hakları Yönetmeliği ile güvence altına alınan bir hasta hakkıdır. Lütfen Sağlık hizmeti sunumu sırasında hastanın; fiziksel, psikolojik, bilişsel ve sosyal mahremiyetini dikkate alınız

Sağlık Taraması

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 'nu 15.maddesi (sağlık gözetimi) gereği; çalışanların SAĞLIK TARAMASI mecburi olup kurum tarafından yapılmaktadır. Periyodik sağlık taramalarınız için İSG Biriminden yardım alabilirsiniz.

→  Mesleki enfeksiyonlardan korunma için bağışıklama-aşılarınızı ve sağlık taramalarınızı yaptırınız.

Enfeksiyonlardan Korunmak İçin

Enfekte hastalara yönelik izolasyon önlemleri alınız.


 •  Hasta ile temastan önce,
 •  Aseptik işlerden önce,
 •  Vücut sıvıları ile temastan sonra,
 •  Hasta ile temastan sonra,
 •  Hasta çevresi ile temastan sonra

El hijyeni yapınız.Enfekte hastalara yönelik izolasyon önlemleri alınız.

Solunum izolasyonunda sarı yaprak,

Damlacık izolasyonunda mavi çiçek,

Temas izolasyonunda kırmızı yıldız, 

Kişisel koruyucu ekipman ve malzeme kullanınız.İş ve İş Sağlığı/Çalışan Güvenliği için;Yaptığınız işin gerektirdiği kişisel koruyucu ekipmanları kullanınız.
Kişisel koruyucu ekipman ve malzemeler bölüm kişisel koruyucu dolabı bölümlerindedir.

Yaptığınız işin gerektirdiği kişisel koruyucuları kullanın.

Hasta Düşmelerinin Engellenmesi

Hasta düşmelerine önlemeye yönelik tüm tedbirleri alınız.
İstenmeyen Olay Bildirimi İstenmeyen olayların bildirimi;Hasta güvenliğini kapsamında Gerçekleşmek üzereyken son anda gerçekleşmeyen (ramak kala) ya da gerçekleşen ilaç istem-hazırlama-uygulama hataları, ilaç advers etkileri, cerrahi uygulama hataları, laboratuvar hataları, tıbbi cihaz ve malzeme hatalarını gibi hasta güvenliğini tehdit edebilecek tehlikeli durum, risk ve ramak kala istenmeyen olayları İstenmeyen Olay Bildirimi formu ile bildiriniz.

 → İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında çalıştığınız bölümlerde kesici delici alet yaralanması, kan ve vücut sıvılarıyla bulaşma, gibi çalışanların karşılaşabilecekleri fiziksel, kimyasal, biyolojik, ergonomik ve psikososyal tehlikeli durumları-riskleri-ramak kala olaylarını İSG kutuları veya İstenmeyen Olay Bildirimi (İntranet) ile bildiriniz.

Talep halinde gizlilik ilkesi uygulanmakta olup eğitim ihtiyacı için Eğitim Sorumlusuna başvurunuz.

Kesici Delici Alet Yaralanması, Kan ve Vücut Sıvıları Maruziyet, Kimyasal Maddeye Maruziyet, Düşmeler gibi gerçekleşen tüm OLAYLARI- İŞ KAZALARINI İş Kazası Tutanağı Formu ile yönetime bildiriniz.

Hasta güvenliğini tehdit eden tıbbi cihaz ve malzeme hatalarını “Uygun Olmayan Olay-Ürün-Hizmet Bildirim Formu” ile materyovijilans sorumlusuna veya Olay Bildiriminden bildiriniz.

Radyasyon Güvenliği için

Çalışanlarla birlikte hasta ve yakınlarını radyasyondan koruyunuz, başta hamileler olmak üzere gerekli bilgilendirmeleri yapınız.

Radyasyon koruyucu kullanınız,

Kurşun önlük,

Tiroit koruyucu,

Koruyucu paravan

Dönemsel dozimetre takiplerini, muayene ve tetkikleri yaptırınız.

Radyasyon koruyucularının dönemsel kontrolünü yaptırınız.

Dozimetre sonuçlarını çalışanlarla paylaşınız.

Hasta / Hasta Yakını Eğitimi Uyumu→ Hastane, bölüm, kurallar, işleyiş, el hijyeni, sigara kullanacağı ilaçlar, tıbbi cihazlar, beslenmeleri, egzersizleri, kontrol zamanı ve bakıma ilişkin dikkat edilecek hususlar hakkında Hasta/hasta yakını eğitimlerini Hasta Bilgilendirme -Eğitim Formu ile yapınız.

Kimlik Doğrulaması→ Doğru hastaya doğru işlemin yapılmasını sağlamak üzere; Tüm tanı ve tedavi işlemleri, hasta transferi, ilaç uygulamaları ve tetkikler öncesi hasta kimlik doğrulamasını Yapınız

Risk Değerlendirmesi

→ Gerçekleşen düşmeleri İstenmeyen Olay Bildirimi-İntranet ile bildiriniz.
→Hastaların ağrı şiddetini (Sözel, görsel, nümerik) değerlendiriniz, ağrı kontrolünü sağlayınız, ağrı kontrolüne ilişkin tüm uygulamalar kayıt altına alınız.
→Hastanın güvenli transferi-teslimi; kimlik doğrulanarak yazılı ve sözlü bilgi ve kayıt ile uygun ve eğitimli transfer ekibi -sağlık görevlisi, transfer görevlisi- tarafından uygun ekipmanlı sedye ve yeterli ekipman/donanım
→Hastaların sağlık çalışanları arasında güvenli bir şekilde devri için hasta başında vizitiler ve hasta dosyasından hasta bakım sürecine ilişkin gerekli tüm bilgiler ile işlem yapınız.

Epikriz
→ Hasta/hasta yakınlarına tedavi ve taburculuk süreçlerine yönelik (ilaçlar, bakımlar, el hijyeni, beslenme vb.) gerekli eğitimlerini veriniz ve hasta dosyasında kayıt altına alınız. İki nüsha Epikriz hazırlayıp birini hastaya veriniz, diğerini hasta dosyasında muhafaza ediniz.
→Hekim ilaç tedavi planlamasında uygulamalarında kısaltma kullanmayınız, ilacın tam adını, uygulama zamanını, uygulama dozunu, uygulama şeklini, veriliş süresini, belirtiniz ve imzalayınız.

İlaç Uygulamaları

→İLAÇ UYGULAMALARINI ilacın adını, dozunu, uygulama şeklini, zamanını, veriliş süresini ve hastanın adı soyadını, doğum tarihini, protokol numarasını doğrulayarak yapınız.

→Narkotik ilaçların kilitli alanlarda muhafaza edilmesi, devir teslimlerinin Narkotik İlaç Devir Teslim Formu ile yapılması, kayıtların Narkotik İlaç Takip Formuna yapılması gerekmektedir.

Özel Nitelikli İlaçlar

• Görünüşü (ambalajı) Benzer İlaçlar
• Yazılışı ve Okunuşu/söylenişi Benzer İlaçlar
• Narkotik İlaçlar
• Işıktan Korunması Gereken İlaçlar
• Yüksek Riskli İlaçlar
• Farklı Dozdaki Aynı Adlı İlaçlar
• Hazırlanması özel teknik/teçhizat/uzmanlık gerektiren ilaçlar

Advers Etki Bildirimi

İlaç uygulamalarında gelişen beklenmeyen etkiler
→ Advers Etki Bildirim Formu
→ Farmakovijilans Sorumlusu
→ TUFAM

İlaç Hataları Bildirimi

İlaç uygulama hataları ve ramak kala olayları (İstem, hazırlama, uygulama, muhafaza, transfer… hataları)
→ İstenmeyen Olay Bildirimi
→ Kalite Birimi

Enfeksiyon Kontrol ve Önlenmesi Programı doğrultusunda

→El hijyeni,
→Akılcı antibiyotik kullanımı
→ Temizlik, dezenfeksiyon ve sterilizasyon işlemleri, çalışanların mesleki enfeksiyonları
→Vb. gibi çalışmalar Enfeksiyon Kontrol Komitesi ve diğer ilgililer tarafından yürütülür.
→ Enfeksiyonlardan korunma için yaptığınız işin gerektirdiği kişisel koruyucu ekipman ve malzeme kullanınız
→ Enfeksiyonlardan korunma için; Hasta ile temastan önce, Aseptik işlerden önce, Vücut sıvıları ile temastan sonra, Hasta ile temastan sonra, Hasta çevresi ile temastan sonra 40-60 sn El yıkama (Sıvı Sabun) veya 20-30 sn El Ovma (El antiseptiği) ile EL HİJYENİ yapınız.Enfekte hastalara yönelik izolasyon önlemleri alınız;


Solunum izolasyonunda sarı yaprak,Damlacık izolasyonunda mavi çiçek,Temas izolasyonunda kırmızı yıldız 

figürü kullanınız.

Enfeksiyon Kontrol ve Önlenmesi Programı doğrultusunda
→Laboratuvar Hataları ve ramak kala olayları bildirimi   →İstenmeyen Olay Bildirimi Formu   → Kalite Birimi